Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady i procedury regulujące gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji użytkownika podczas interakcji z naszą witryną internetową (www.gumbatigroup.ge) lub reklamami. Wyjaśnia ona również prawa użytkownika do prywatności i sposób, w jaki ochrona prawna ma do niego zastosowanie. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do komunikowania się z nim, oferowania wsparcia i ulepszania naszych usług. Korzystając z naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja:

Słowa pisane wielką literą mają określone znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej. Definicje podane w niniejszym dokumencie pozostają spójne niezależnie od kontekstu.

Definicje:

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności:

Spółka: Odnosi się do Gumbati Group LLC, zamiennie określanej w niniejszej Umowie jako „Spółka”, „My”, „Nas” lub „Nasze”.
Urządzenie: Obejmuje dowolne urządzenie zdolne do uzyskania dostępu do naszej Usługi, w tym między innymi komputery, telefony komórkowe lub tablety cyfrowe.
Dane Osobowe: Obejmują wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
Usługa: Obejmuje reklamy, strony internetowe i aplikacje.
Usługodawca: Oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za przetwarzanie danych w imieniu Spółki. Obejmuje to firmy zewnętrzne lub osoby fizyczne zaangażowane przez Spółkę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizowaniu korzystania z Usługi.
Dane o użytkowaniu: Odnosi się do danych zbieranych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub pochodzących z samej infrastruktury Usługi. Obejmuje to takie wskaźniki, jak czas trwania wizyty na stronie.
Użytkownik: Oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej albo firmę lub inny podmiot prawny reprezentujący osobę fizyczną korzystającą z Usługi, w zależności od przypadku.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe:

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy zażądać pewnych danych osobowych w celu komunikacji i identyfikacji. Może to obejmować, ale nie ogranicza się do:

– Imię i nazwisko

– Adres e-mail

– Numer telefonu

– dane dotyczące lokalizacji, takie jak adres, miasto lub kraj

– Wszelkie inne dane, takie jak osobiste preferencje, wymagania lub komentarze.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Spółka może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

– Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę, co obejmuje monitorowanie korzystania z Usługi.

– Zarządzanie kontem użytkownika: Obejmuje to nadzorowanie rejestracji użytkownika jako użytkownika Usługi. Podane dane osobowe zapewniają dostęp do różnych funkcji Usługi dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników.

– W celu realizacji umowy: Obejmuje to opracowywanie, przestrzeganie i realizację umów zakupu produktów, przedmiotów lub usług nabywanych za pośrednictwem Usługi, a także wszelkich innych umów zawieranych z nami za pośrednictwem Usługi.

– Aby skontaktować się z użytkownikiem: Możemy kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub równoważnych form komunikacji elektronicznej. Może to obejmować powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjami Usługi, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, w zależności od potrzeb lub zasadności wdrożenia.

– Dostarczanie użytkownikowi wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach. Oferty te są podobne do tych, które użytkownik już zakupił lub o które zapytał, chyba że użytkownik zrezygnował z otrzymywania takich informacji.

– Zarządzanie żądaniami użytkownika: Obejmuje to obsługę i zarządzanie kierowanymi do nas żądaniami.

– W przypadku transferów biznesowych: Możemy wykorzystywać dane użytkownika do oceny lub realizacji fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów. Może to nastąpić w ramach kontynuacji działalności lub w kontekście upadłości, likwidacji lub podobnych postępowań, w których przechowywane przez nas dane osobowe dotyczące użytkowników Serwisu stanowią zbywalne aktywa.

– Do innych celów: Możemy wykorzystywać dane użytkownika do analizy danych, identyfikacji trendów, oceny skuteczności kampanii oraz ulepszania Usługi, produktu, usługi, marketingu i doświadczenia użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych użytkownika

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w następujących sytuacjach:

– Dostawcom usług: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z Usługi, a także w celu skontaktowania się z Użytkownikiem.

– W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe użytkownika w związku z fuzjami, sprzedażą aktywów Spółki, finansowaniem lub przejęciem całości lub części naszej działalności przez inną spółkę.

– Podmiotom stowarzyszonym: Dane użytkownika mogą być udostępniane naszym podmiotom stowarzyszonym, z zastrzeżeniem, że te podmioty stowarzyszone przestrzegają niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę dominującą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub spółki, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.

– Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać dane użytkownika naszym partnerom biznesowym w celu oferowania użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji.

– Z innymi użytkownikami: Udostępnianie danych osobowych lub interakcja w inny sposób w obszarach publicznych z innymi użytkownikami może spowodować, że takie informacje będą przeglądane przez wszystkich użytkowników i potencjalnie publicznie rozpowszechniane.

– Za zgodą użytkownika: Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w innych celach, pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika.

Przechowywanie danych osobowych użytkownika

Spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Zachowamy i wykorzystamy Dane Osobowe Użytkownika w zakresie wymaganym do wypełnienia zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów oraz egzekwowania umów i zasad prawnych. Dane dotyczące użytkowania będą również przechowywane do celów analizy wewnętrznej.

Przekazywanie danych osobowych użytkownika

Informacje o użytkowniku, w tym Dane Osobowe, mogą być przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki lub w innych lokalizacjach, w których znajdują się podmioty przetwarzające dane. Oznacza to, że takie informacje mogą być przekazywane do komputerów znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową Użytkownika. Przepisy dotyczące ochrony danych w tych jurysdykcjach mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji Użytkownika.

Zgoda Użytkownika na niniejszą Politykę Prywatności, w połączeniu z przekazaniem informacji przez Użytkownika, oznacza zgodę Użytkownika na takie transfery. Spółka podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych Użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Przekazywanie Danych osobowych Użytkownika organizacjom lub krajom będzie miało miejsce wyłącznie wtedy, gdy wdrożone zostaną odpowiednie środki kontroli, w tym środki bezpieczeństwa Danych osobowych Użytkownika i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych osobowych użytkownika

Egzekwowanie prawa:

W pewnych okolicznościach Spółka może zostać zmuszona do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami prawa lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania organów publicznych, takich jak sąd lub agencja rządowa.

Inne wymogi prawne:

Spółka może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika działając w dobrej wierze i uznając takie działanie za konieczne w celu:

– przestrzegania obowiązku prawnego

– ochrony i obrony praw lub własności Spółki

– Zapobiegania lub badania możliwych wykroczeń związanych z Usługą

– ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Usługi lub społeczeństwa

– Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika, konieczne jest uznanie, że żadna metoda transmisji przez Internet lub elektronicznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna. Chociaż stosujemy komercyjnie akceptowalne środki, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

Łącza do innych witryn internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Kliknięcie łącza strony trzeciej przekierowuje użytkownika do witryny strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Nasza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Powiadomienie o zmianach zostanie dokonane poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej stronie. Zaleca się regularne przeglądanie niniejszej Polityki prywatności. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu (7 września 2023 r.).

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub konieczności skontaktowania się z nami z jakiegokolwiek powodu, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem welcome@gumbatigroup.ge.

Zobowiązujemy się do odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności użytkownika i niniejszej polityki. Prywatność użytkownika ma dla nas znaczenie i cenimy jego zaufanie do naszych usług.

Korzystając z naszych usług, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje warunki niniejszej Polityki prywatności. Dalsze korzystanie z naszych usług po wszelkich aktualizacjach lub modyfikacjach niniejszej polityki oznacza akceptację tych zmian.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

WYPEŁNIJ FORMULARZ A ODDZWONIMY DO CIEBIE W CIĄGU GODZINY

SOCIAL MEDIA

Facebook

Instagram

YouTube

LinkedIn

ART